اساتید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

اعضای هیات علمی
تصویر استاد عطالله طالعی زاده

عطالله طالعی زاده

تصویر استاد رضا قدسی

رضا قدسی

تصویر استاد سیدفرید قادری

سیدفرید قادری

تصویر استاد سیدحسین ایرانمنش

سیدحسین ایرانمنش

تصویر استاد محمدعلی آزاده

محمدعلی آزاده

تصویر استاد امین جمیلی

امین جمیلی

تصویر استاد سیدعلی ترابی

سیدعلی ترابی

تصویر استاد عباس کرامتی

عباس کرامتی

تصویر استاد سیامک حاجی یخچالی

سیامک حاجی یخچالی

تصویر استاد وحید ابراهیمی پور

وحید ابراهیمی پور

تصویر استاد علی بزرگی

علی بزرگی

تصویر استاد رضا توکلی مقدم

رضا توکلی مقدم

تصویر استاد کامران رضایی

کامران رضایی

تصویر استاد حامد شکوری گنجوی

حامد شکوری گنجوی

تصویر استاد فریبرز جولای

فریبرز جولای

تصویر استاد مسعود ربانی

مسعود ربانی

تصویر استاد جعفر رزمی

جعفر رزمی

تصویر استاد زینب سازور

زینب سازور

تصویر استاد محمدمهدی نصیری

محمدمهدی نصیری

تصویر استاد جعفر حیدری

جعفر حیدری

تصویر استاد محسن صادق عمل نیک

محسن صادق عمل نیک